V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in D1E.

POGOJ ZA OPRAVLJANJE DE KATEGORIJE: Veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije D in starost 24 let oz. 23 ali 21 let – glej spodaj


POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v avtošoli moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu.

Zdravniški pregledi so različni glede kategorije:
• V prvo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;

• V drugo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E. Zdravniško spričevalo moramo opraviti za “drugo” skupino kategorij.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit prve pomoči že imamo opravljena, ker sta pogoj za predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije B.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za DE kategorijo je dosežena starost – 23,5 let.

Veljavnost usposabljanja ni časovno omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, preverjajo, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se običajno priglasimo v izpitnem centru, kjer smo opravljali teoretični del, mogoče pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.

Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 24 let,
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnji.
KATEGORIJA DE PRI 21 LETIH

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije DE z 21. leti je enak kot za DE kategorijo, potrebujemo:
• ali spričevalo, ki potrjuje temeljnje kvalifikacije voznikov (TK),
• ali spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in opravlja linijski prevoz potnikov, ki ni daljši od 50 km,
• ali pa smo zaposleni v slovenski vojski, na cesti vozimo vojaško vozilo in imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.

KATEGORIJA DE PRI 23 LETIH

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije DE z 23. leti je enak kot za DE kategorijo, vendar potrebujemo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.


KATEGORIJA D1E

V kategorijo D1E spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij BE.