V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.

POGOJ ZA OPRAVLJANJE D KATEGORIJE: Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1 ter starost 24 let oz. 23 ali 21 let – glej spodaj


POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v avtošoli moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu zdravnik ugotovi, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu.

Zdravniški pregledi so različni glede kategorije:
• V prvo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;

• V drugo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E. Zdravniško spričevalo moramo opraviti za “drugo” skupino kategorij.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit prve pomoči že imamo opravljena, ker sta pogoj za predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije B.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za D kategorijo je dosežena starost – 23,5 let oziroma 20,5 let če imamo TK ali smo zaposleni v Slovenski vojski.

Veljavnost usposabljanja ni časovno omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, preverjajo, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se običajno priglasimo v izpitnem centru, kjer smo opravljaji teoretični del, mogoče pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.


Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 24 let (23 let – pospešeno pridobljene TK, 21 let – TK ali zaposlitev v Slovenski vojski),
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.

7. TEMELJNE KVALIFIKACIJE

Voznik avtobusa mora imeti pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznikov (TK) za prevoz potnikov v cestnem prometu.
KATEGORIJA D PRI 21 LETIH

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije D z 21. leti je enak kot za D kategorijo, potrebujemo:
• ali spričevalo, ki potrjuje temeljnje kvalifikacije voznikov (TK),
• ali spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in opravlja linijski prevoz potnikov, ki ni daljši od 50 km,
• ali pa smo zaposleni v slovenski vojski, na cesti vozimo vojaško vozilo in imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.

KATEGORIJA D PRI 23 LETIH

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije D z 23. leti je enak kot za D kategorijo, vendar potrebujemo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.


KATEGORIJA D1

V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega 8 metrov. Starostna omejitev je 21. let.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B in G.