V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenje D1 pa tudi kategorijo D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorijo DE.

POGOJ ZA OPRAVLJANJE CE KATEGORIJE: Veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil C kategorije in starost 21 let oz. 18 let – glej spodaj


POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu.

Zdravniški pregledi so različni glede kategorije:
• V prvo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in BE, F, G;

• V drugo skupino so razvrščeni kandidati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1, C1E, DE, D1, D, D1E. Zdravniško spričevalo moramo opraviti za “drugo” skupino kategorij.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit prve pomoči že imamo opravljena, ker sta pogoj za predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije B.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za C kategorijo je tudi dosežena starost – 20,5 let oziroma 17,5 let če imamo TK ali smo zaposleni v Slovenski vojski.

Veljavnost usposabljanja ni časovno omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, preverjajo, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način usposobimo za vožnjo motornega vozila in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se priglasimo v izptinem centru, kjer smo opravljali teoretični del, možno pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.

Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 21 let (18 let – TK ali zaposlitev v Slovenski vojski),
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.
KATEGORIJA CE PRI 18 LETIH

Postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije CE z 18. leti je enak kot za CE kategorijo, vendar potrebujemo spričevalo, ki potrjuje temeljnje kvalifikacije voznikov (TK) ali pa smo zaposleni v slovenski vojski, na cesti vozimo vojaško vozilo in imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil.

KATEGORIJA C1E

V kategorijo C1E spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3.500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg in v obeh primerih taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij BE.

Pogoj za opravljanje C1 je dosežena starost 18 let in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C1 oziroma opravljen vozniški izpit za to kategorijo vozil.