V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

POGOJ ZA OPRAVLJANJE BE KATEGORIJE: Vozniško dovoljenje B kategorije in 18 let.


POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu zdravnik ugotovi, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila.

Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu. Če imamo še veljavno zdravniško spričevalo, nam ni potrebno ponovno opravljati zdravniškega pregleda.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit prve pomoči že imamo opravljena, ker sta pogoj za predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje kategorije B.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje.

Veljavnost usposabljanja ni časovno omejena.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, preverjajo, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se običajno priglasimo v izpitnem centru, kjer smo opravljali teoretični del, mogoče pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.

Praktični del izpita je sestavljen iz treh delov:
• Prvi del zajema pripravo na vožnjo in ugotavljanje tehničnega stanja vozila.
• Drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozilom, ki poteka na poligonu ali na drugi neprometni površini.
• Tretji del zajema preverjanje znanja vožnje v redkem in gostem prometu, v naseljih in izven njih, kjer je to mogoče pa tudi na avtocesti in hitri cesti.

Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 18 let,
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.VOZNIK ZAČETNIK

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.

POMENI: Vozniki začetniki smo do dopolnjenega 21. leta ali 2 leti po pridobitvi PRVEGA vozniškega izpita – vozniki začetniki smo samo enkrat.

Če naredimo izpit iz B kategorije, smo vozniki začetniki 2 leti oz. do dopolnjenega 21 leta, in če nato pridobimo vozniško dovoljenje za kategorijo BE nismo ponovno vozniki začetniki. Izjema so kategorije AM, A1, B1, F in G, pri katerih ne dobimo statusa voznika začetnika in smo zato kasneje po pridobitvi vozniškega dovoljenja višje kategorije (A,B,C,D) vozniki začetniki.

Voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu alkohola v organizmu, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času treh let doseže ali preseže 7 kazenskih točk v cestnem prometu.