V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem (mopedi) in lahka štirikolesa.
Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

MOPED

»Moped« (»kolo z motorjem«) je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.

LAHKO ŠTIRIKOLO

»Lahko štirikolo« je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez mase baterij pri vozilu na električni pogon), pri katerem delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila. Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit prve pomoči nista potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije AM.

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del usposabljanja za voznike motornih vozil traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za AM kategorijo je dosežena starost – 14,5 let.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

Teoretični del vozniškega izpita opravljamo v obliki pisnega testiranja, v letu 2014 pa je že predvideno računalniško testiranje kandidatov. Na izpitu, ki se izvaja v izpitnih centrih, se ugotavlja, ali obvladamo teoretično znanje predpisano s programom usposabljanja. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, zdravniško spričevalo in dokaz o opravljenem usposabljanju iz teorije v šoli vožnje.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja 50 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po neprometnih površinah in cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje. Do takrat se mora usposabljati na poligonu.

Pogoji za pričetek vožnje:
• starost 15 let,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način usposobimo za vožnjo motornega vozila in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se priglasimo v izptinem centru, kjer smo opravljali teoretični del, možno pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.

Praktični del izpita je sestavljen iz treh delov:
• Prvi del obsega pripravo na vožnjo in ugotavljanje tehničnega stanja vozila.
• Drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozilom, ki poteka na poligonu ali na drugi neprometni površini.
• Tretji del zajema preizkus ravnanja pri vožnji v naseljih in izven njih.

Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 15 let,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.