V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.
Starostna omejitev – 24 let oz. 20 let in najmanj 2 leti A2 (le praktični del izpita).

Starostna omejitev za trikolesa je 21 let, če je moč motorja večja od 15 kW.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1, A2 in G.

POTEK PRIDOBITVE IZPITA
1. ZDRAVSTVENI PREGLED

Najkasneje do začetka praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje moramo opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Na pregledu strokovnjaki ugotovijo, ali smo telesno in duševno zmožni za vožnjo motornega vozila.Izdano zdravniško spričevalo velja 3 leta oz. krajši čas, če je tako določeno v zdravniškem spričevalu. Če imamo še veljavno zdravniško spričevalo iz prejšnjih usposabljanj za voznike, nam ni potrebno ponovno na zdravniški pregled.

2. TEČAJ IN IZPIT PRVE POMOČI

Tečaj in izpit izvaja pristojna organizacija Rdečega križa. Tečaj traja 10 ur, na katerem se naučimo osnov nudenja prve pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah. Izpit je sestavljen iz kratkih testov o predavani snovi in praktičnega prikaza usvojenega znanja. Tečaj in izpit lahko opravljamo pred katerokoli komisijo območne organizacije Rdečega kriza v Republiki Sloveniji. Izpit iz prve pomoči je pogoj za priglasitev (prijavo) k vozniškem izpitu, njegova veljavnost pa ni časovno omejena.

Izpita in tečaja ne potrebuje ponovno opravljati kandidat, ki že ima katerokoli vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.rd            DSCN4269            DSCN4284

3. TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV

Teoretični del traja najmanj 20 pedagoških ur v opremljeni učilnici za poučevanje teorije pri izbrani šoli vožnje. Pogoj za vpis v CPP izobraževanje za B kategorijo je tudi dosežena starost – 23,5 let.Opravljeno izobraževanje velja 3 leta.

4. VOZNIŠKI IZPIT - TEORETIČNI DEL

S teoretičnim delom izpita, ki se opravlja s pomočjo računalnika, se ugotavlja, ali imamo teoretično znanje, predpisano s programom in pogoji ocenjevanja na vozniške izpitu. Za pristop k opravljanju tega dela izpita moramo predložiti osebni dokument, imeti opravljeno teoretično usposabljenje v šoli vožnje, opravljen izpit iz prve pomoči ter veljavno zdravniško spričevalo. Teoretični del vozniškega izpita je veljaven 3 leta.

5. PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA - VOŽNJA

Praktični del usposabljanja poteka po predpisanem programu. Učna ura vožnje traja najmanj 50 minut in največ 60 minut. Sestavlja jo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Pri izvedbi potekajo vaje po vrstnem redu in stopnjah. Kandidat sme pričeti z vožnjo po cestah šele takrat, ko obvlada tehniko vožnje in ne ogroža svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev cestnega promet, do takrat pa se mora usposabljati na poligonu.
Pogoji za pričetek vožnje:
• starost 24 let,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• evidenčni karton vožnje (izda ga izbrana šola vožnje),
• opravljen teoretični del vozniškega izpita.

6. VOZNIŠKI IZPIT - PRAKTIČNI DEL

K praktičnemu delu izpita se lahko priglasimo (prijavimo), ko se v šoli vožnje na predpisani način usposobimo za vožnjo motornega vozila in imamo opravljen teoretični del izpita. K izpitu se priglasimo v izptinem centru, kjer smo opravljali teoretični del, možno pa je opravljati izpit tudi v drugem izpitnem centru.
Praktični del izpita je sestavljen iz treh delov:
• Prvi del obsega pripravo na vožnjo in ugotavljanje tehničnega stanja vozila.
• Drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozilom, ki poteka na poligonu ali na drugi neprometni površini.
• Tretji del zajema preverjanje znanja vožnje v redkem in gostem prometu, v naseljih in izven njih, kjer je to mogoče pa tudi na avtocesti in hitri cesti.
Pogoji za opravljanje izpita so:
• dopolnjena starost 24 let,
• opravljen izpit prve pomoči,
• veljavno zdravniško spričevalo,
• opravljen predpisan program pri šoli vožnje.

VOZNIK ZAČETNIK

Voznik začetnik oziroma voznica začetnica (v nadaljnjem besedilu: voznik začetnik) je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G

POMENI: Voznik začetnik smo do dopolnjenega 21. leta ali 2 leti po pridobitvi PRVEGA vozniškega izpita – voznik začetnik smo samo enkrat.) Če naredimo izpit iz B katergorije smo voznik začetnik 2 leti oz. do dopolnjenega 21 leta, in če nato pridobimo vozniško dovoljenje za kategorijo A, nismo ponovno voznik začetnik. Izjema so kategorije AM, A1, B1, F in G, pri katerih ne dobimo statusa voznika začetnika in smo zato kasneje po pridobitvi vozniškega dovoljenja višje kategorije (A,B,C,D) vozniki začetniki.
Voznik začetnik ne sme imeti v cestnem prometu alkohola v organizmu, prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pa se mu izreče, če v času treh let doseže ali preseže 7 kazenskih točk v cestnem prometu.

Voznik začetnik se mora po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja udeležiti programa dodatnega usposabljanja. Program vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Udeležba pa je nujna za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

KATEGORIJA A1
V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih, s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.
AM

Pridobitev A2 kategorije če imamo že A1
Vozniško dovoljenje za kategorijo A2 se sme izdati osebi, ki izpolnjuje pogoje:
• ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A1;
• je opravila praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur;
• je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A2.

KATEGORIJA A2
V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,2 kW/kg ter ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo motorja. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.
AM

Pridobitev A kategorije če že imamo A2
Vozniško dovoljenje kategorije A se sme izdati tudi osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A2;
• je opravila praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur;
• je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A.